Ogólne Warunki Sprzedaży

Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, oraz usług oferowanych przez firmę Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu, z wyłączeniem nabycia towarów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (sprzedaż konsumencka)
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą – włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi – i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.bth.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania i dostawy towaru do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWS, po bezskutecznym jego upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy.
 5. W zakresie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę wyłączone jest stosowanie innych wzorów umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Brak sprzeciwu Sprzedawcy wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i faktyczne wydanie towarów lub wykonanie usługi przez Sprzedawcę, nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane, jako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży.
 6. Użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

Sprzedawca – Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal sp. z o.o.  z siedzibą w Podłężu,

Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży,

Strony – Sprzedawca i Kupujący,

OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,

Towar – wszelkie towary i usługi oferowane przez Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu,

Umowa – umowa sprzedaży towarów,

Dostawca – partner handlowy Sprzedawcy, dostarczający mu towar.

 II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego na piśmie, bądź przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub fax-u i potwierdzenia tego zamówienia, z tym że Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, w tym także faksem lub e-maile
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia.
 3. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami, Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego, iż akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami. W przypadku, kiedy w terminie 3 dni Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia, iż Kupujący akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta a Sprzedający nie jest dłużej związany złożoną ofertą.
 4. Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są dla Stron wiążące, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących Dostawcy lub producenta Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w tym także mogą zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej oraz faksem, przy czym zmiana warunków Umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części, oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

III. Informacje o towarach, oferty, wzorce, ceny

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące Towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego Towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 4. Ceny na Towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Ostateczną cenę Towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10 %, a w przypadku kręgów plus/minus 15 %.
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).
 3. Sprzedawca gwarantuje jakość jednej strony materiału. O ile nie ustalono inaczej, jest to strona wierzchnia w przypadku arkuszy, oraz strona zewnętrzna w przypadku kręgów.
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą, lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, w tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
 6. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru, dołącza się do dostarczanego Towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie, do 5dni od daty dostawy. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 7. Jeżeli do czasu wydania Towaru lub wystawienia faktury, Sprzedawca nie otrzymał atestów od producenta lub swojego dostawcy, wydanie lub wysłanie atestu nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Sprzedawcę. Opisana zwłoka nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego lub jego partnerów handlowych, w tym w szczególności do wstrzymania, czy ograniczenia płatności, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sankcyjnym.
 8. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi, nie będzie oznaczać „milczącego przyjęcia zamówienia”, chyba że Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania.
 9. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag.

V. Towary powierzone – odpad

W przypadku wykonywania usługi na towarze/materiale powierzonym, wytwórcą odpadu (złomu stalowego) jest Sprzedawca  (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2019 poz. 701).

W ramach wykonywanego zamówienia na towarze/materiale powierzonym, w związku z powstającym odpadem Kupujący będzie:

 • odbierać własnym transportem odpad powstały w trakcie przerobu (złom), przy czym w przypadku braku odbioru złomu w terminie 14-tu dni od daty wykonania zlecenia, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami magazynowania
 • przekazywać materiał/towar Sprzedawcy w całości, co oznacza że Sprzedawca będzie zagospodarowywać wytworzony podczas Usługi/Zlecenia odpad (złom stalowy) we własnym zakresie, a Kupujący ma możliwość negocjowania upustu cenowego z tytułu powstania złomu, o ile upust taki nie został uwzględniony w procesie negocjacji.

VI. Normy, zasady wg których sprzedawane są materiały i usługi

 1. Blachy i kręgi:
  1. skład chemiczny wg normy EN 10088-2,
  2. tolerancje dla blach i kręgów gorącowalcowanych EN 10029,
  3. tolerancje dla blach i kręgów zimnowalcowanych EN 10259,
  4. tolerancje dla taśm wąskich zimnowalcowanych ISO 9445,
  5. jakość powierzchni i inne EN 10028-7
  6. powierzchnia BA/2R minimum połysk 700GU
 2. Tolerancje i zasady dla blach i kręgów
  1. w przypadku zamówień na formaty docięte na szerokość i na długość tolerancje wynoszą -0,00 / +5mm
  2. w przypadku zamówień na kręgi szlifowane, lub foliowane, przyjmuje się jako normę, że pierwsze 5 metrów i ostatnie 14 metrów nie ma folii, szlifu.
  3. w przypadku zamówień na kręgi surowe, szlifowane lub foliowane, przyjmuje się jako normę, że 10% materiału może nie spełniać wymagań I gat.
  4. W przypadku zamówień blach przełożoną tylko papierem Sprzedawca nie gwarantuje powierzchni wolnej od zarysowań
  5. za normę uważa się ostre krawędzie, które powstają podczas formatowania / cięcia blach z kręgu – krawędzie, bądź powstały grat może stanowić około 30% grubości materiału
  6. w przypadku zamówień na kręgi Sprzedawca nie uwzględni żadnych reklamacji z tytułu jakości powierzchni, płaskości, defektów powierzchniowych – po obróbce, lub cięciu wykonanym przez klienta. Reklamacje na defekty związane z powyższym moga być tylko uwzględnione na towar obrabiany i cięty przez Sprzedawcę
  1. Strona B materiału może posiadać rysy  – Sprzedawca nie gwarantuje nigdy drugiej strony
  2. W przypadku zamówień na blachy / kręgi szlifowane  jako standard przyjmuje się
   1. niedoszlifowane krawędzie do 15mm od każdego boku blachy
   2. folię wystającą po za zarys arkusza,
  3. W przypadku zamówień na blachy / kręgi szczotkowanie Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakość powierzchni, a przede wszystkim powtarzalności powierzchni względem poprzednich zamówień, dostarczonych próbek. Powierzchnia szczotkowana jest tylko taka sama w przypadku wykonywania go z materiału z tego samego wytopu hutniczego – czego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Reklamacje składane przez klientów na różnice w wykończeniach nie będą uwzględniane.
 3. Profile, rury, płaskowniki
  1. skład chemiczny wg normy EN 10088-2
  2. norma wykonania dla profili spawanych EN 10219-2 i/lub ASTM A554,
  3. norma wykonania dla rur spawanych do zastosowań konstrukcyjnych i dekoracyjnych EN 10296-2 i/lub ASTM A554,
  4. norma wykonania dla rur spawanych do instalacji przemysłowych EN 10217-7,
  5. norma wykonania dla rur spawanych do przemysłu spożywczego EN 10357 (norma zastąpiła DIN 11850),
  6. wymiary, tolerancje i teoretyczne masy dla rur ze stali nierdzewnej ISO 1127
  7. tolerancje dla płaskowników ciętych EN10028-7/EN10088-2/EN10088-4, PN-EN-10058
  8. Jako standard przyjmuje się, że materiały szlifowane mogą mieć grubość po za normą, wynikającą z technologii obróbki, a pierwsze i ostanie 10 cm do 80% mniej niż zakładana grubość materiału
 4. Kątowniki i pręty
  1. skład chemiczny wg normy EN 10088-3,
  2. tolerancje dla kątowników DIN 1028,
  3. tolerancje dla prętów okrągłych wykończonych na zimno EN 10278,
  4. tolerancje dla prętów okrągłych wykończonych na gorąco EN 10060,
  5. tolerancje dla prętów kwadratowych wykończonych na gorąco EN 10059
  6. Jako standard przyjmuje się, że materiały szlifowane mogą mieć grubość po za normą, wynikającą z technologii obróbki, a pierwsze i ostanie 10 cm do 80% mniej niż zakładana grubość materiału
 5. Cięcie laserowe, Cięcie strumieniem wody, Gięcie – prasa krawędziowa
  1. tolerancja wymiarowa dla elementów wycinanych laserowo PN-EN ISO 9013:2008 Klasa 1 lub tolerancja wymiarowa wg ISO 2768-c.
  2. elementy gięte,  wykonane z promieniem gięcia równym w przybliżeniu grubości blachy
  3. tolerancja wymiarowa elementów giętych CNC: ISO 2768-c
  4. Sprzedawca zastrzega możliwość powstania odcisków / zarysowań od narzędzi prasy krawędziowej lub rusztów lasera.
  5. W przypadku cięcia laserowego nie wypalamy otworów o średnicy mniejszej niż grubość materiału(wykonujemy znaczniki),
  6. W przypadku otworów leżących blisko linii gięcia należy się liczyć z możliwą ich deformacji.
  7. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia odcisków/ zarysowań  powstałych od  rusztów lasera lub narzędzi prasy krawędziowej,
  8. Sprzedawca zastrzega możliwość powstania gradu oraz odprysków od rusztów laserowych na stronie B detalu.
  9. Oferta cenowa (chyba, że wskazano inaczej), nie zawiera usuwania zadziorów, nadpaleń, nagaru powstających przy technologii cięcia laserem w wyniku odbicia wiązki od rusztów.
  10. Zamówienie w/w elementów jest jednoznaczne z akceptacją uwag technicznych, gatunku  i grubości materiału, technologii wykonania i ilości detali.
  11. Tolerancje wycinania strumieniem wody jakość NORMAL: ±1,00mm+skos max: +0,2mm/10mm grubości
  12. Składając zamówienie na 1szt danego elementu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia tolerancji wymiarowej.
 6. Płaszcze Grzewczo Chłodzące – Pillow Plate
  1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
   1. termin realizacji usługi może się wydłużyć o czas wymagany na weryfikację i zmiany w dokumentacji projektowej;
   2. ustalony termin realizacji usługi zostanie liczony od daty akceptacji dokumentacji projektowej.
  2. DOKUMENTACJA KUPUJĄCEGO
   1. rozwinięcia wykonywane w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Kupującego;
   2. wielkość przyłączy wykonywana w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Kupującego;
   3. wielkość otworów pod przyłącza wykonywana w oparciu o dokumentację przedstawioną przez Kupującego. W przypadku zastosowania „koronek” przyłączeniowych średnica otworu wycinanego w nakładce jest pomniejszona o wartość niezbędną do wywinięcia kołnierza na wysokość ok. 10mm;
   4. w przypadku podania siatki „spotów” lub „kierownic” przez Kupującego, zlecenie zostanie wykonane zgodnie z przesłaną dokumentacją. Sprzedawca nie odpowiada za dalsze funkcjonowanie i wydajność elementów pillow plate wykonanych w ten sposób;
   5. po akceptacji rysunków sporządzonych przez Sprzedawcę (tj. układ „spotów”/”kierownic” itp.) Kupujący oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i akceptuje wykonanie usługi (tj. gabaryty, grubości materiału oraz ich gatunek);
   6. Kupujący składając zamówienie akceptuje układ spotów, kierownic i wykonanie płaszcza pillow plate, które nie podlegają późniejszym reklamacjom;
   7. rysunkiem obowiązującym jest rysunek w formacie DXF/DWG. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zapotrzebowania na rysunek w formacie PDF, Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia tego za pośrednictwem poczty elektronicznej;
   8. w przypadku przesłania dokumentacji w obu formatach, tj. w formacie DXF/DWG i PDF, Sprzedawca zastrzega, że nadrzędnym formatem jest wersja DXF/DWG;
   9. jeżeli płaszcz ma spełniać określone parametry grzewcze/chłodzące, to Kupujący jest każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia parametrów podczas składania zamówienia;
   10. Kupujący po otrzymaniu obliczeń jest zobowiązany sprawdzić parametry i zgłosić ewentualne niezgodności;
   11. Sprzedawca produkuje wyłącznie płaszcze pillow plate jako półprodukt i nie zajmuje się projektowaniem całych instalacji;
   12. Sprzedawca wykonuje obliczenia pracy płaszczy pillow plate w oparciu o program teoretyczny nieuwzględniający rzeczywistej pracy całej instalacji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy przy pracy instalacji.
  3. GABARYT PO SPAWANIU
   1. poziom jakości spawania laserowego wg PN-EN ISO 13919-1 Klasa C;
   2. wymiary po spawaniu w oparciu o normę ISO 13920-B;
    Klasa
    tolerancji
    od 2
    do 30
    ponad 30
    do 120
    ponad 120
    do 400
    ponad 400
    do 1000
    ponad 1000
    do 2000
    ponad 2000
    do 4000
    ponad 4000
    do 8000
    ponad 8000
    do 12000
    ponad 12000
    do 16000
    A ± 1 ± 1 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7
    B ± 2 ± 2 ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 ± 10 ± 12
    C ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 ± 11 ± 14 ± 18 ± 21
    D ± 4 ± 7 ± 9 ± 12 ± 16 ± 21 ± 27 ± 32
   3. jeżeli wymiar obowiązujący jest w innej tolerancji, Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia tego przed wykonaniem usługi przez Sprzedawcę;
   4. gabaryty zawarte w dokumentacji technicznej odpowiadają gabarytom elementów po procesie spawania, w związku z czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę gabarytu wynikającą z kolejnych procesów obróbki materiału (np. walcowania, roztłaczania).
  4. PROSTOPADŁOŚĆ KRAWĘDZI
   1. Sprzedawca zastrzega, że w wyniku procesu spawania następuje skurcz materiału, który uzależniony jest od wielkości i umiejscowienia blachy nakładkowej, która to ma bezpośredni wpływ na stopień i miejsce skurczu materiału, co może powodować brak prostopadłości krawędzi zewnętrznych.
  5. DEFORMACJE
   1. deformacja elementów pillow plate uzależniona jest od gabarytu blach składowych, ich grubości oraz przyjętej technologii spawania;
   2. w przypadku wymaganej płaskości, Kupujący jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Sprzedawcy o jej dopuszczalnym zakresie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wykonania elementu próbnego do akceptacji Kupującego.
  6. JAKOŚĆ STRONY „A”
   1. strona foliowana (wewnętrzna) standardowo wykonywana jest z wykończeniem 2B;
   2. podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany określić wymagany poziom chropowatości powierzchni. Standardowo, w przypadku wykończenia 2B, wartość ta może sięgać (RA w zakresie 0,8-1,2) zazwyczaj  Ra<0.98 przy grubości do 5mm, natomiast przy grubości 6 i 8mm Ra wynosi do 1.2;
   3. pomiar chropowatości odbywa się zgodnie z normą PN-ISO 4288:1998;
   4. Sprzedawca zastrzega, że na powierzchni mogą występować drobne przebarwienia, wgniotki (w losowych miejscach/regularne), przetarcia  wynikające z procesu produkcji oraz cięcia blach z kręgu;
   5. Sprzedawca zastrzega, że podczas procesu spawania mogą wystąpić drobne zarysowania na stronie A wynikające z przebiegu procesu spawania.
  7. JAKOŚĆ STRONY „B”
   1. Sprzedawca zastrzega, że na powierzchni zewnętrznej (spawanej) mogą występować odpryski powstające w trakcie procesu spawania (tj. przetarcia, wgniotki, odpryski);
   2. w wyjątkowych okolicznościach mogą wystąpić mikro dziury w spoinie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naprawy TIG podczas wykonywania paneli;
   3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stronę „B” (tj. ewentualne rysy, ślady produkcyjne, wgniotki), chyba że Kupujący zgłosi wymagania powierzchni przy składaniu zamówienia.
  8. ROZTŁACZANIE
   1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu wytyczne dotyczące procedury roztłaczania elementów pillow plate i nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w wyniku  ich nieprzestrzegania przez Kupującego.
   2. W przypadku stosowania materiału w gatunku 1.4301/1.4307 na blachę górną płaszcza pillow plate konieczne jest sprawdzenie płynu grzewczego/ chłodzącego pod kątem zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na wystąpienie ognisk korozji. Zalecane jest dodatkowe przeciwdziałanie korozji przez stosowanie inhibitorów, wymianę lub filtrację medium a także przepłukiwanie przestrzeni roboczej płaszcza pillow plate
   3. Roztłoczenie blachy górnej na wysokość mniejszą od wymaganej wartości są czynnikiem  wpływającym niekorzystnie na parametry konstrukcyjne zbiornika

VII. Reklamacje, odpowiedzialność za wady

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
 2. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zamówienia i/lub umowy w całości lub części.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody zostaje wyłączona.
 4. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
 6. W przypadku rezygnacji Kupującego z papieru, lub foli, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiału, powstałe na wskutek braku zabezpieczenia.
 7. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za materiał powierzony, zlecony przez Kupującego do dalszej obróbki, tj. usługa cięcia z kręgu, usługa szlifowania, usługa cięcia laserowego, usługa gięcia, usługa prostowania, usługa pillow plate itp. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakość materiału powierzonego, nie będzie jego jakości sprawdzał, ani zgłaszał niezgodności.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku Towaru.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich, bądź dla innych przedmiotów i elementów związanych z jakością, naturą materiału, bądź sposobem w jaki był obrabiany.

VIII. Dostawa, termin i koszty dostawy

 1. Dostawa Towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego Towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności, oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.
 4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np.
  1. Nieterminowa dostawa przez Dostawców Sprzedawcy,
  2. Błędy, bądź problemy Dostawców Sprzedawcy, np. problemy jakościowe zgłoszone przez Dostawcę, problemy z materiałem wsadowym, błędne dostawy itp.
  3. Zdarzenia siły wyższej,
  4. Nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp.
  5. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
 6. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
 7. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo (wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy), Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy Towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. zdarzenia nadzwyczajne, trudne do przewidzenia jak siła wyższa, ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji/zastrzeżeń związanych z opóźnieniem dostawy.
 10. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.
 11. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 12. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie przez Kupującego lub pisemnie upoważnioną przez Kupującego osobę dokument wydania towaru. Podpisanie dokumentu wydania towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru z zamówieniem oraz brakiem wad.
 13. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

IX. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy Towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru Towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 2. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania Towaru.

X. Opakowanie

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet.
 2. W przypadku indywidualnych wymogów pakowania, prosimy o podanie instrukcji pakowania w treści zapytania, lub zamówienia. Koszt pakowania zostanie wskazany w ofercie handlowej, lub w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Koszt palet nie jest wliczony w cenę Towaru, oraz kosztu pakowania. W przypadku przygotowania Towaru do transportu na tych paletach, Sprzedawca może na koniec każdego kwartału kalendarzowego przesyłać do Kupującego zestawienie zawierające ilość pobranych i znajdujących się aktualnie na stanie Kupującego palet. Termin zwrotu palet wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma zawierającego zestawienie ilości palet za dany kwartał wraz z wezwaniem do ich zwrotu.
 4. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia w wyznaczonym terminie 14 dni, Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT z natychmiastowym terminem zapłaty na odpowiednią wartość nie zwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie. Koszt palet jest ustalony wg aktualnego cennika Sprzedawcy.
 5. W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Gdy zwrot palet następuje poza terminem wyznaczonym przez Sprzedawcę, koszty transportu palet ponosi Kupujący.
 6. Kupujący jest zobowiązany awizować Sprzedawcy zamiar zwrotu palet, ponieważ Sprzedawca musi odpowiednio wcześniej zorganizować ich przyjęcie.

XI. Odszkodowanie

 1. Sprzedawca zastrzega, roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone.
 2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania Towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stratę wydatków na przetwarzanie Towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające ze swego rażącego zaniedbania lub celowego działania, pod warunkiem udowodnienia tego przez klienta, przy czym wysokość dochodzenia odszkodowawczego nie może przewyższać 100% wadliwego lub uszkodzonego towaru, określonej na fakturach. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia innym postanowieniom OWS wyłączającym całkowicie odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Na potrzeby realizacji Umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zakresie wynikającym z postanowień w nim zawartych.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy tych danych osobowych lub profesorzy są upoważnione do ich udostępniania.
 4. Strony oświadczają iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają je w należyty sposób.
 5. Klauzula informacyjna Biura Techniczno-Handlowego BTH Import Stal Sp. z o.o. wobec danych osobowych Kupującego lub danych osobowych pracownika/współpracownika Kupującego znajduje się na stronie internetowej Spółki – [LINK]
 6. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.

XIII. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany Towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.
 2. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedawcę (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
 7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 9. W wypadku zamówienia Towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji Umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
 10. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy Towaru na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 11. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 14. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o ustanowieniu prawa zastawu lub jakimkolwiek innym obciążeniu Towaru sprzedanego z zastrzeżeniem prawa własności.
 15. Z chwilą wszczęcia postepowania upadłościowego lub układowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący na zastrzeżone prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym i gdzie są przechowywane Towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do skontrolowania Towaru w miejscu, w którym on się znajduje, jak również do jego odebrania.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
 2. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami jest Podłęże.
 3. Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, a także dochodzeniem przez Sprzedawcę zapłaty odsetek (not odsetkowych) od nieterminowo dokonanej zapłaty przez Kupującego rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w Krakowie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 6. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Cennik Palet BTH – .pdf

Formularz Reklamacyjny BTH – .pdf

PL – Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

EN – Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy