Klauzula informacyjna dla osób składających reklamacje

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków.
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu reklamacyjnego.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest przepis art. 6. ust. 1 lit. c RODO – art. 560 Kodeksu Cywilnego oraz art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się prawidłowe rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych, kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz obrona interesów Spółki.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu, gdy nie ustaną prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.