Klauzula informacyjna wobec Kontrahentów i Przewoźników

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o, zwanym dalej: BTH, z siedzibą pod adresem: Podłęże 651, 32-003 Podłęże
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl.

W przypadku danych osobowych , współpracownika, kierowcy Kontrahenta/Przewoźnika:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udziału Kontrahenta/Przewoźnika w procesie zbierania ofert, obsługi zapytań, reklamacji, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
  2. związanym z wyłanianiem Kontrahenta/Przewoźnika oraz z zawieraniem, monitorowaniem i wykonywaniem Umów/Zleceń – przez okres wykonywania Umowy/Zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci wykonywania Umowy/Zlecenia z Kontrahentem/Przewoźnikiem.
  3. realizacji przewozu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uprawnień właściciela powierzonych do przewozu towarów (w tym powzięcie wiedzy co do osoby, której powierzono mienie).
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową/Zleceniem.
  6. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku danych osobowych Kontrahenta/Przewoźnika (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej):

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udziału w procesie zbierania ofert, obsługi zapytań, reklamacji, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
  2. związanym z wyłanianiem Kontrahenta/Przewoźnika oraz z zawieraniem, monitorowaniem i wykonywaniem Umów/Zleceń – przez okres wykonywania Umowy/Zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie Umowy/Zlecenia.
  3. realizacji przewozu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uprawnień właściciela powierzonych do przewozu towarów (w tym powzięcie wiedzy co osoby, której powierzono mienie).
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową/Zleceniem.
  6. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta/Przewoźnika – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych i wizerunkowych) przed zawarciem Umowy lub realizacją Zlecenia, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy/Zlecenia, lub rozszerzeniu zakresu Umowy/Zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny.
  7. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta oraz innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, tzn. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych oraz podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 3. dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu, gdy nie ustaną prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 6. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.