Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Biurze Techniczno-Handlowym BTH Import STAL Sp. z o.o:

Imię i Nazwisko: Paweł Krzyżek

Adres e-mail: iod@bth.pl

Uprzejmie informuje się, że w/w adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w Biurze Techniczno-Handlowym BTH Import STAL Sp. z o.o jest dedykowany jedynie do komunikacji osoby fizycznej z IOD i tylko w sprawach dotyczących przetwarzania jej danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z art. 12 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)).

Adres ten nie służy jako „skrzynka podawcza” dla korespondencji kierowanej do Biura Techniczno-Handlowego BTH Import STAL Sp. z o.o (dalej: „Spółka”) w innych sprawach.

W związku z tym wszelkie wiadomości wysłane na w/w adres, których nadawcą nie jest osoba fizyczna, a także w przypadku, kiedy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych osoby kierującej korespondencję do IOD, pozostaną bez rozpatrzenia.

Korespondencję w sprawach innych niż komunikacja osoby fizycznej, należy kierować pod właściwy adres e-mail w Spółce.

Jednocześnie, Spółka przekazuje osobie fizycznej kierującej korespondencję na powyższy adres IOD, następujące informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, zwana dalej Spółką.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją e-mail z IOD, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 12 RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.