Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: Podłęże 651, 32-003 Podłęże.
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl.
  3. Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie przez Spółkę z Panią/Panem komunikacji e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Spółkę, w programie pocztowym.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w zakresie jest przepis art. 6. ust. 1 lit. f) RODO – przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność utrzymania kontaktów służbowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1
  10. Pani/Panu dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będą wykorzystywane w celu profilowania.