Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl.
 3. Monitoring wizyjny obejmuje następujący zakres danych osobowych:
  1. wizerunek osób fizycznych,
  2. numery rejestracyjne pojazdów, 3) inne informacje, które w określonych okolicznościach mogą stać się danymi osobowymi;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w zakresie jest przepis art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz dobrego imienia administratora danych osobowych;
 5. dane osobowe rejestrowane są przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę Systemu Monitoringu Wizyjnego, firmie ochroniarskiej oraz innym odbiorcom, o ile przepisy szczególne tak stanowią;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie informatycznym przez okres 21 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. dane z monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będą wykorzystywane w celu profilowania.