Heiz- und Kühlmäntel PILLOW PLATE

moderne technologische Lösungen

Einzelheiten anzeigen

PILLOW
PLATE

moderne technologische Lösungen

Was ist
Pillow Plate?

Pillow Plate sind Wärmetauscherplatten, die sich aus zwei über einander liegenden Edelstahl – Blechen zusammensetzen. An den Rändern der Bleche/ Pillow Plates wird die Kontur verschweißt, wodurch ein dichter Teil geschaffen wird.
Das „Kissen“ (pillow) wird hydraulisch aufgepumpt. Während des Aufblasens wird Druck auf die Stahlbleche ausgeübt, was eine Verformung des Materials und die Schaffung eines Hohlraums für die Verwendung eines Wärmeaustauschmediums ermöglicht. Nach diesem Schritt erfolgt das Umformen der Bleche in zylindrische Elemente und deren Zusammenfügen sowie Schweißen von Flanschen und konischen und gepressten Enden.

Anwendung von Pillow Plate

Laserverbundene Heiz- und Kühlmäntel werden zur Herstellung verschiedener Arten von Wärmeaustauschelementen verwendet, die bei industriellen Heizen oder Kühlen verschiedener Arten von Produkten verwendet werden. Beispielsweise Lebensmitteln, alkoholfreien Getränken und Alkohol (Bier, Wein) und Milch, oder auch in der pharmazeutischen, kosmetischen und chemischen Industrie. Schweißen von Blechen gleicher Dicke, sowie von Blechen unterschiedlicher Dicke, ist zur Herstellung von Reaktoren, Tanks usw. geeignet.

Prezentacja

Vorteile von Pillow Plate

Lasergeschweißte Kühl- und Heizmäntel Pillow Plate zeichnen sich durch einen extrem hohen Wirkungsgrad aufgrund der turbulenten Strömung des Mediums in den Spalten aus. Die Verwendung eines „Kissens“ führt zu niedrigen Schweißkosten, was eine äußerst wirtschaftliche Lösung ist. Dadurch können dünnere Materialien eingesetzt und somit die Kosten für Halbzeuge gespart werden. Die große Wärmeaustauschfläche sowie die turbulente Strömung machen sie sogar bei geringer Strömungsgeschwindigkeit und Volumen wesentlich effizienter als die Heizkanäle.

Wo kann man Pillow Plate Dienste bestellen?

Derzeit ist BTH Import Stal das einzige Unternehmen in Polen, das Pillow Plate Dienste durch Laserschweißen anbietet.

Kontakt:

Łukasz Zachariasz   +48122523823

Monika Cepil             +48122523879

Werbematerial von BTH Import Stal. Alle Rechte vorbehalten.

Heating and cooling jackets PILLOW PLATE

modern technological solutions

see details

PILLOW
PLATE

heating and cooling jackets

What is the
Pillow Plate?

The Pillow Plate are heat exchanger plates consisting of laser welded two stainless steel sheets. The external circuit of this device is welded in a complete laser way to create a pressure limit. The contour is welded on the edges of the Pillow Plate due to this process a tight part is created.

The „pillow“ itself is pumped hydraulically, which guarantees the reliability and safety of the filling process. During inflation, a pressure is applied to the steel sheets, which allows for deformation of the material and the creation of a cavity for the use of a heat exchange medium. After this stage, the plates are formed into cylindrical elements and they are joined with each other, as well as welding of flanges and conical and pressed ends.

Application of the Pillow Plate

Laser-welded jackets are used to create different types of heat exchange elements, which may be used in industrial heating or cooling of various types of products, including food products, e.g. non-alcoholic beverages and alcohol (beer, wine) and milk. These jackets also work well in the pharmaceutical, cosmetics, and chemical industries, They are used to weld sheets of equal thickness, which are applied to make plates for heat exchangers, and also for welding sheets of various thicknesses, used in the production of reactors, tanks, etc.

Prezentacja

The advantages of the Pillow Plate

Laser-welded Pillow Plate cooling and heating jackets feature extremely high efficiency due to the turbulent flow of the medium in the gaps. The use of a „pillow“ results in low welding costs, which makes it an extremely economical solution. It allows you to use thinner materials and thus save on the cost of semi-finished products. Large heat exchange surface, as well as turbulent flow,  make that it is a much more effective method, than heating channels, even for low flow rates and volume.

Where can I order the Pillow Plate service?

Currently, the only company in Poland that provides the Pillow Plate services by laser welding is the company BTH Import Stal.

Contact:

Łukasz Zachariasz   +48122523823

Monika Cepil             +48122523879

Promotional material of the company BTH Import Stal. All rights reserved.

Płaszcze grzewczo-chłodzące PILLOW PLATE

nowoczesne rozwiązania technologiczne

zobacz szczegóły

Czym jest płaszcz grzewczo-chłodzący
Pillow Plate?

Pillow Plate to dwa arkusze blach ze stali nierdzewnej, które są spawane laserowo. Podczas procesu produkcyjnego dwie płaskie blachy są spawane punktowo ze sobą na całej wyznaczonej powierzchni za pomocą odpowiednio dobranego wzoru punków spawania. Obrys zewnętrzny płyty jest spawany laserowo w sposób ciągły tworząc szczelną część oraz granicę ciśnienia. Charakterystyczne „poduszki“ są następnie tworzone przez stopniowe pompowanie hydrauliczne, co gwarantuje pewność i bezpieczeństwo procesu napełniania. Konstrukcja z poduszką zapewnia kilka zalet, takich jak możliwość zastosowania przy wysokich ciśnieniach, hermetyczna budowa i niewielka waga. Ponadto falisty kanał i miejsca spawania indukują wychylenie przepływu i poprawiają mieszanie boczne, co daje dobre właściwości termohydrauliczne. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji płaszcze projektowane są tak, aby przenosić ciśnienia niszczące przynajmniej pięciokrotnie przekraczające ciśnienie robocze medium chłodzącego/grzewczego. Co ważne, płaszcze grzewczo-chłodzące są wykonywane na zamówienie, wedle indywidualnego zapotrzebowania Klienta, aby idealnie sprostać konkretnemu przeznaczeniu.

Zastosowanie Pillow Plate

Płaszcze grzewczo-chłodzące spajane laserowo wykorzystuje się do tworzenia różnego typu elementów wymiany ciepła, które znajdą zastosowane w przemysłowym ogrzewaniu lub chłodzeniu różnego rodzaju produktów, również spożywczych, np. napojów bezalkoholowych i alkoholu (piwo, wino) oraz mleka. Sprawdzą się także w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym. Są stosowane do spawania blach o jednakowej grubości, których używa się do wyrobu płyt do wymienników ciepła, a także do spawania blach o różnej grubości, wykorzystywanych w produkcji reaktorów, zbiorników itp.
Technologia pozwala na łączenie ze sobą blach o grubościach od 0,6 do 2,0 mm (blacha nakładkowa) oraz 3-20 mm (blacha główna) oraz spajanie materiałów z 8, 9 oraz 10 grupy materiałowej, tzn. stali austenitycznej (304, 316, 321 i innych), stopów niklu oraz stali austenityczno-ferrytycznych (typu duplex).

Zalety płaszczy grzewczo-chłodzących Pillow Plate

Zespawane laserowo płaszcze chłodząco-grzewcze Pillow Plate cechują się wyjątkowo dużą efektywnością działania dzięki turbulentnemu przepływowi medium w szczelinach. Użycie „poduszki” owocuje niskimi kosztami spawania, przez co jest to wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie. Pozwala ono na zastosowanie cieńszych materiałów i tym samym zaoszczędzenie na kosztach półproduktów. Duża powierzchnia wymiany ciepła, a także turbulentny przepływ w komorach (poduszkach) mają wpływ na wzrost współczynnika przenikania ciepła, a zatem ich geometria wpływa również na skrócenie czasu niezbędnego do schłodzenia lub podgrzania produktu.

Wiąże się to ze zwiększeniem wydajności i w efekcie oszczędnościami finansowymi (niższe koszty wytworzenia produktu). Jako że objętość płyt i krążących w nich płynów grzewczo-chłodniczych jest niewielka, to również wydajność pompy nie musi być duża. Zastosowanie spawarek laserowych programowanych CNC umożliwia wykonanie wielu pożądanych kształtów, punktów połączeń i mocowań oraz wnęk.

Gdzie zamówić usługę Pillow Plate?

Aktualnie jedyną firmą w Polsce świadczącą usługi Pillow Plate spawając laserowo jest firma BTH Import Stal.

Kontakt:

Łukasz Zachariasz   +48122523823

Monika Cepil             +48122523879

Materiał promocyjny firmy BTH Import Stal. Wszelkie prawa zastrzeżone.